a.) Uzavretím zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

b.) Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

c.) Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám.

d.) Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

e.) Objednaním tovaru alebo služby kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

f.) Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

g.) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvu ako aj pri všetkých ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto zmluvou podlieha obchodnému tajomstvu.

Ak máte akékoľvek otázky - kontaktujte nás:  

DialCom s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Slovak Republik

2. poschodie, číslo dverí 201

IČO: 47882336
DIČ : 2024135223
IČO DPH : SK2024135223

Ďalšie informácie
VUB banka, a.s.
Číslo účtu : SK8802000000003362319354
SWIFT : SUBASKBX

Telefonické a mailové kontakty
Tel.: +421 2 2028 3004
Fax: +421 2 2028 3005
e-mail: voip@dialcom.sk
http://www.dialcom.sk

Registrácia spoločnosti
Registrácia: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 100418/B